W szkole została uruchomiona została sieć bezprzewodowa Wi-Fi. Obecnie obejmuje swoim zasięgiem każde z pięter obu budynków szkoły oraz halę sportową. Ustawienia sieci przydzielane są automatyczne, więc większość urządzeń bezprzewodowych bez problemu ją wykryje i skonfiguruje.

Nazwy AP: sredniawski_uczen

Adres IP przydzielany jest użytkownikowi automatycznie.

Hasło dostępu można uzyskać w Sekretariacie szkoły.

Zalogowanie i korzystanie z sieci bezprzewodowej oznacza akceptację REGULAMINU

Regulamin korzystania z sieci w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych świadczonych przez Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach (zwanym dalej ZS) użytkownikom (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami).

 1. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Sieć przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.
 3. Sieć jest filtrowana, tzn, że nie wszystkie treści w są dostępne.
 4. Nie wolno korzystać z sieci podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów i programów użytkowych.

§2. Wyłączenia odpowiedzialności ZS

 1. ZS nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. ZS nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. ZS nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. ZS nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika.
 5. ZS nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 6. ZS nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
  • utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
  • ujawnienie danych Użytkownika;
  • opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 7. ZS nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika lub nieuprawnione działania Użytkownika.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Korzystanie z sieci oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci do następujących celów:
  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  • masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  • transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
  • próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci,
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników,
  • obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, itp.
 4. Użytkownikowi nie wolno używać sieci do ściągania plików przy pomocy programów p2p, torrent, itp.
 5. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, ZS ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie treści regulaminu skutkuje zablokowaniem adresu karty sieciowej MAC.
 2. Administrator może zablokować adres karty sieciowej MAC jeżeli uzna że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane nawet jeśli nie są one określone w regulaminie lub bez podania przyczyny.
 3. Wszystkie połączenia wykonywane przy pomocy sieci są logowane, w razie naruszenia regulaminu, lub przepisów prawa dane mogą zostać udostępnione odpowiednim służbom.
 4. W razie problemów należy skontaktować się z Administratorem sieci.
 5. ZS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.