Rada Rodziców ustaliła na bieżący rok szkolny składkę na fundusz Rady w wysokości 10 zł miesięcznie.

Składka na fundusz Rady jest dobrowolna. Poniżej podajemy numer i nazwę konta bankowego:

Konto Rady Rodziców: 79 8619 0006 0021 0883 5945 0001

Właściciel rachunku: Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach

Tytuł płatności: darowizna na cele statutowe, nazwisko i imię ucznia, klasa

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Agnieszka Borówka

Wiceprzewodniczący – Barbara Mentel

Sekretarz – Renata Maślak

Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły, który służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
  2. gromadzenie funduszy w celu wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  3. zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły,
  4. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
  5. współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju Szkoły,
  6. informowanie rodziców o ich prawach i obowiązkach, a także podejmowanie działań na rzecz przestrzegania tych praw.