Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach, zwane/-a dalej „Administratorem”. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. 3 Maja 97 b, 32-400 Myślenice lub telefonując pod numer 12 272 01 18.

II. Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ucznia oraz jego rodziców/opiekunów mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych, którym jest Pani Iwona Cygan-Opyt, radca prawny, pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów oraz w innych regulacjach.

Dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku szkoły przetwarzane są na podstawie niniejszej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

IV. Cele i podstawa wykorzystania wizerunku

Wizerunek ucznia utrwalony na zdjęciach i materiałach filmowych zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych, a także podczas uczestnictwa ucznia w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach organizowanych przez szkołę może zostać umieszczony i opublikowany w prasie lokalnej, telewizji, na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, w portfolio klasowym oraz w mediach społecznościowych zarządzanych przez szkołę (facebook) w celu informacji i promocji szkoły.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy podanych danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że opiekun prawny/uczeń wyrazi zgodę.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisami prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

VII. Przysługujące Panu/Pani prawa

Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Okres przechowywania danych

Przekazanie nam danych osobowych uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest wymogiem ustawowym, w zakresie w którym szkoła realizuje cele opisane w punkcie III.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o dane osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.